Narayan Kahe Bhakti Lyrics: Assamese & English

Join Us On WhatsApp

Table of Contents

Borgeet is a collection of Lyrical Songs set to specific ragas. The Bourget is composed by Srimanta Sankardev and Madhavadeva in the 15th – 16th centuries. All the borgeets are written in the Brajboli language. Here we will publish Narayan Kahe Bhakti devotional song in Lyrics

Written By Srimanta Sankardeva
Rag Dhanashree
Narayan Kahe Bhakti Lyrics
Narayan Kahe Bhakti Lyrics

Also read: pawe pori hori lyrics

Borgeet Narayan kahe bhakti Lyrics in Assamese

ধ্ৰুং ।। নাৰায়ণ, কাহে ভকতি কৰোঁ তেৰা।
          মেৰি পামৰ মন, মাধৱ ঘন ঘন,

ঘাতুক পাপ নাছোৰা।।

পদ ।। যত জীৱ জঙ্গম                     কীট পতঙ্গম
              অগ নগ জগ তেৰি কায়া।
           সবকহু মাৰি                        পূৰত ওহি উদৰ
          নাহি কৰত ভূতদায়া।।

           ঈশ স্বৰূপে হৰি                    সব ঘটে বৈঠহ

  যৈচন গগণ বিয়াপি।
           নিন্দা বাদ                             পৈশূন্য হিংসা হেৰি
   তাঁহে কৰোহোঁ হামু পাপী।।

           কাকু শঙ্কৰ কয়                     কৰহু কৰুণা নাথ
        যোনো চাড়োহোঁ ৰাম বাণী।
           সব অপৰাধক                      বাধক তুৱা নাম
           তাহে শৰণ লেহোঁ জানি।।

Borgeet Narayan kahe bhakti Lyrics English

Dhrum|| Narayana kāhe bhakati karo terā |
meri pāmaru mana Madhava ghanaghana
ghātuka pāpa nachodā ||

Pada|| yata jiva jangama kita patangama
aga naga jaga teri kāyā |
sabakahu māri purata ohi udara
nāhi karatu bhuta dāyā ||

isa svarupe Hari sava ghate boithaha
yoicana gagana biyapi |
nindābāda poisunya himsā Hari
teri karoho hāmu pāpi ||

kāku Sankara kaya karahu karunā nātha
yo no chārohu Rama bāni |
sava aparādhaka bādhaka tuvā Nāma
tāhe sarana lehu jāni ||

View More Post

 

https://youtu.be/6idvcoTQf14 Share on facebook Share on twitter Share on telegram Share on whatsapp

Leave a Comment